Other Articles:

Dispatches from Latin America
-by Adelbert S. Batica
Which way, Philippines?
-by Addi S. Batica
Are they crazy?
- by Cesar Torres
The onrushing gloom in the Philippines
-by Cesar Torres
Samarnons and a military takeover in Pinas, a bloodbath?
-by Addi Batica
The coming Philippine storm
-by Jose G. Caedo III
Book review - Hang the Dogs: The true tragic history of the Balangiga massacre
-by Quintin Doroquez
Massacre of the innocent on Valentines Day
-by Cesar Torres
Reflections on President Arroyo's visit to San Francisco
-by Cesar Torres
Homonhon, 482 years later
-by Charo Nabong

 

 

 

 

 

 

 

PEACE TALK, POSIBLENG MABUKSAN MULI

By RUBEN GERARDO
Filipino Resource Center, Oslo, Norway
June 14, 2005

Muling nabuksan ang posibilidad na matuloy ang Peace Talk matapos ang isang linggong konsultasyon ng Norwegian government sa NDFP.

Ang Norwegian government ay umaaktong facilitator sa Peace Negotiation sa GRP (Government of the Republic of the Philippines) at NDFP (National Democratic Front of the Philippines).

Sa peace panel na pinangunahan ng NDFP chair Luis Jalandoni kasama ang Chief Political Consultant na si Prof. Jose Maria Sison ay humarap sa isang informal na pakikipag-usap sa Norwegian government nitong unang linggo ng Hunyo sa Oslo para igpawan ang mga isyu na nagiging sagabal sa pag-resume ng Peace Talks. Natigil ang pag-uusap ng magkabilang panig sa unang bahagi ng 2005 nang igiit ng pamahalaan ni Presidente Arroyo na pumayag ang NDFP sa isang “cease-fire-agreement” habang hiningi naman ng NDFP ang pagtanggal kay Prof. Jose Maria Sison at sa CPP sa terrorist list na inilabas ng US at sinang-ayunan ng European Union.

Sa maiksing panayam ng Filipino Resource Center sa Oslo, Norway kay NDFP Chief Political Consultant Jose Ma. Sison, linilinaw niya ang ilan sa mga kaugnay ng ginanap na konsultasyon.

 

INTERBYU KAY PROF. JOSE MARIA SISON, NDFP CHIEF POLITICAL CONSULTANT

Bakit on and off ang GRP-NDFP peace talks?

JMS: On and off ito dahil ang GRP ay hindi marunong sumunod sa mga napagkasunduan. Nauuntol ang formal talks tuwing ipinipilit ng GRP na sumurender sa GRP ang NDFP. Hindi naman papayag ang NDFP dahil labag ito sa kanyang rebolusyonaryong prinsipyong ipanindigan at ipagtanggol ang mga karapatan at interes ng sambayanang Pilipino. Walang respeto ang GRP sa principles of national sovereignty at noncapitulation na nakasaad sa The Hague Joint Declaration.

May pag-asa pa bang mabuksan muli ang peace talks?

JMS: Mayroon, bastat ipatupad ng GRP ang kanyang mga tungkulin at obligasyon sa mga kasunduan. Dapat itulak ng sambayanang Pilipino ang GRP na ipatupad ang kanyang mga tungkulin at obligasyon. Dapat sumabay ang GRP sa NDFP sa pagharap at paglutas sa mga malubhang problema ng pagsasamantala at pang-aapi.

Anu-ano ang mga thorny issues sa peace talks?

JMS: Nauntol ang peace talks dahil nagsabwatan ang GRP at US na ilagay ang CPP/NPA at ang NDFP chief political consultant sa umano’y terrorist list. Labag ito sa principle of national sovereignty na nasa The Hague Joint Declaration. Labag din ito sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. Gayundin, labag ito sa Hernandez political offense doctrine at batayang demokratikong karapatang tao na nakasaad sa Comprehensive Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law o CARHRIHL. Ginagamit ng administrasyong Arroyo ang terrorist listing para labagin ang karapatang tao ng mga panelist, consultant at iba pang taong awtorisadong kalahok sa peace negotiations. Sa ngayon, hindi lamang ang NDFP chief political consultant ang ginigipit at pinagbabantaang patayin, kundi pati si UN Justice Romeo T. Capulong at iba pang mga konsultant na nasa Pilipinas at maging ang nasa labas ng bansa.

Anu-ano naman ang counterproposals ng bawat panig para maigpawan ang mga issues na ito?

JMS: Sinabi na ng GRP na mawawala ang CPP/NPA at NDFP chief political consultant sa terrorist list kung susurender ang NDFP sa GRP. Tugon naman ng NDFP na dapat itigil ng GRP ang kanyang pakikisabwat sa US at sumabay sa NDFP sa pagkondena sa terrorist list. Sa gayon maipapamalas ng GRP na marunong itong sumunod sa mga kasunduan na tulad ng The Hague Joint Declaration, JASIG at CARHRIHL. Pinagsasabihan ng NDFP ang GRP na itigil ang pagsalakay sa mga mamamayan sa mga lunsod at kanayunan, ang pangingidnap, pag-torture at pamamaslang at sapilitang pagpapaebakweyt.

Ano ang inaasahan ng NDFP na magiging resulta ng peace talks?

JMS: Dumidilim ang hinaharap ng peace negotiations dahil labis-labis ang pagkapapet ng GRP sa US, masyadong korap ito, sobra-sobrang magsamantala at mang-api. Kung hindi magbabago ang gawi ng rehimeng ito, walang maliwanag na kabutihang ibubunga ang peace negotiations.  Huhusay ang hinaharap sa peace negotiations kung itigil ng GRP ang kanyang layunin ng pagpapasuko at pasipikasyon sa masang anakpawis at pwersang rebolusyonaryo. Dapat tugunan at lutasin ng peace negotiations ang mga batayang problema sa lipunan, ekonomiya at pulitika sa pamamagitan ng mga batayang reporma.

Ano ang pagtingin ng NDFP sa tumitinding atrocities sa Eastern Visayas. Sino ang involved dito? Ano ang kanilang motibo sa pagsasagawa ng mga ito?

JMS: Maliwanag na ang mga atrocities ay ginagawa sa ilalim ng berdugong heneral na si Palparan. Tama ang sinasabi ng ilang kongresista sa Eastern Visayas na ang heneral na ito ang may pananagutan sa mga pagpatay na nagaganap. Mas mataas kay Palparan, ang US at rehimeng Arroyo ay may pananagutan din. Sila ang mga halimaw na nagnanais supilin ang demokratikong kilusan ng mga magsasaka, manggagawa at iba pang mamamayan nang sa gayon patuloy na makapagsamantala at makapang-api ang monopolyo kapitalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo.

Ano ang magiging response ng NDFP sa tumitinding paglabag ng police at military sa karapatan ng masa sa Pilipinas?

JMS: Patuloy na ikukondena ng NDFP ang tumitinding paglabag ng militar at pulis sa karapatan ng masang Pilipino. Sasang-ayunan at susuportahan ng NDFP ang pagkilos ng sambayanang Pilipino laban sa mga lumalabag sa kanilang mga karapatan.

Ano ang papel ng kilusang masa sa Pilipinas kaugnay ng peace talks at sa pakikibaka sa pambansang demokrasya sa ilalim ng rehimen ni Arroyo?

JMS: Dapat pag-ibayuhin ng kilusang masa ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya laban sa US at rehimeng Arroyo. Dapat igiit ng masang Pilipino na irespeto at sundin ng GRP ang mga kasunduan nang sa gayon maging bukas ang daan para sa formal talks ng peace negotiations.

Ano ang pagtingin ng NDFP at CPP sa ”Frente Amplio”, isang kaliwang kilusan sa Uruguay? Itinuturing niyo ba itong isang lehitimong rebolusyonaryong kilusan?

JMS: Sa taon lamang na ito ng 2005 naluklok sa kapangyarihan ang ”Frente Amplio” sa Uruguay. Sa mga susunod na taon pa lamang natin makikita kung ito ay tunay na rebolusyonaryo o repormista ba. Rebolusyonaryo ito kung ibabagsak niya ang naghaharing uri ng malalaking komprador burges at panginoong maylupa. Subalit repormista lamang ito kung hahayaan niyang manatili ang mga mapagsamantalang uri sa kapangyarihan.

post comment | 0 comments

 

 

 


Web design by Samar News.com

 Last updated: 02/15/2021