Other Articles:

Paghalad kan San Miguel Arcangel ~ Mahal nga patron han mga basaynon ha kalibutan
-by Cesar Torres
Protektahan ang karapatan at kapakanan ng domestic workers sa Saudi
- by Rep Emmeline Aglipay
The Celebration
-by Q. L. Doroquez
Open letter to the Moro Islamic Liberation Front, the Moro National Liberation Front, and the National Democratic Front
-by Cesar Torres
Please Miss Lulli Macapagal-Arroyo ~ pakisabi sa nanay at tatay mo at ang kanilang mga kasama
-by Cesar Torres
Remembrances of a hometown ~ Villa
-by Cesar Torres
The sacrifices of overseas Filipinos for their homeland
-by Cesar Torres
More than 10% of Philippine population work outside of their homeland
-by Cesar Torres
Fond remembrance of Christmas in Manila
-by Cesar Torres
Archbishop José Palma and Catholicism in the Philippines
-by Cesar Torres

 

9.eleven Digital - Online store for quality digital products

 

 

 

MI ULTIMO ADIÓS

By Dr José Rizal

dr. jose rizal

This translation of Dr. Rizal’s Mi Ultimo Adios into Norte Samarnon Binisaya is inspired by Deputy Speaker Raul A. Daza in preparation for the joint celebration of the 152nd Birthday Anniversary of Dr. Rizal and the 48th Founding Anniversary of Northern Samar.

The Translator
April 2013

 

KATAPUSAN KO NGA PAGGIKAN

Q. Lambino Doroquez

Magikan ako, Amay nga tuna, hayag san adlaw palangga;
Perlas sa dagat Sirangan, kawang ta nga kalipayon,
Lipay ko ihatag an mutya san buhay nga dimalas;
Bisan pa maadlaw, lab-as, ngan mabunga,
Ihahatag ko gihapon sa imo, sa imo kaupayon.

Sa patag san pagawayan, kinakabag an mga tuhod;
An iba halad an kinabuhi, waray lingat, waray basol;
An lo-ok diri bali: kakugnan, katamboan ug humayan,
Away ug sa-kit sa bitay sa hagna nga waray bulod,
An kuri ihatag sa panimalay ug nasod waray sukol.

Ako mapatay pagsinay-ag san kaagahon;
Tikang sa sirom san gab-i ngadto paghayag san adlaw,
Kun an pagsirang madampog ngan madalumdom,
An turo san dugo ko kitaa kay hugas san dampog iton
Para makita niyo an rayhak san kaagahon sa igbaw.

An mga inop ko sadto san ako guti-ay pa,
An mga inop ko sadto umabot ug makusog;
Kun usa kaadlaw bumalik, dagat sa Sirangan,
Tikang sa dolum ug kuri ngadto sa katalwas ta,
Di kita tumangis, di mahadlok, di masi-od.

An mga inop ko diri ko kinakaturogan;
Kitaa niyo an kalag nga dali na gumikan!
Kitaa niyo an tam-is san kamatayon ko,
Kamatayon paghatag buhay saiyo kaopayan;
Tuna nga nataw-an, an himaya di magikan.

Kun sa igbaw san linubngan ko may tumubo,
Umulpot guti-ay ug mapainubsanon nga bukad,
Hinayhinay kuhaa ug imo hadkan an akon kalag,
Bangin sa lubongan hiabtan san agtang ko
An lanhod san harok mo saak didto sa ukad.

Pasiranga an bulan sin masuna sa gab-i,
Pasunaa an kaagahon sa igbaw san akon linobngan,
Pakusga sa akon an hangin upod an pagbasol;
Kun may humapon sa tigaman ko usa nga tamsi,
Sidnga an tamsi magkanta san iya kalinawan.

Pamad-a kaupay san sudang an lam-aw san uran,
Ug an adlaw sumirang mapaso sa akon hulos;
Patangisa an magbasol sa agap ko nga pagbaya;
Kun mangadye kamo san mingaw san ak ngaran,
Mag-ampo liwat kamo sa pagpahuway ko sa Diyos.

Mag-ampo kamo sa nagkamatay sin waray lipay,
Sa waray kapareho nga pagkuri san mga kablas
Sa aton mga iroy nga nagdududgo sa kakurian,
Sa mga ilo ug balo, sa mga priso nga benebitay,
Ug mag-ampo nga sa himaya kamo makatalwas.

An dulom san gab-i kun sa lubnganan dumangat,
Kun an mga patay an ira la sapot an nakikita,
Ayaw niyo paglabte an napahuway ug an ngitnit;
An huring nga masurob-on bangin kamo umabat,
Ako iton nagkakanta diri la niyo nakikita.

Kun sa akon an isip niyo sa lubong waray,
An linubngan ko waray tigaman krus ug bato,
Pa bay-i kun may magarado ug maggahok,
Basi an apog ko mahiwarak grasya anay,
Kay matutunaw ug madudunot an sapin ko.

Konsugad diri bali nga iyo limuton ako,
Sa kasap-an ug kahagnaan ako malilimutan niyo;
May ako kinahanglan ug mahanis nga tugon:
Sa humot, suna, tanyag, huring, kanta, dudgo,
Binabag-o ug tipig ko an pagsarig ko sa iyo.

Tuna nga higugmaon ko, sakit san kasakitan ko,
Pilipinas nga mahal, bati-a an pagbaya ko nga katapusan,
Halad ko sa imo ngatanan: kaganak ug kasangkayan;
Sa waray uripon ug mamumugot ako makadto,
Didto an pagtapod di napatay, an Diyos an sugtanan.

Magikan na ako, kag-anak ug mga pikas sa pagkabuhay ko,
Kasangkayan sa pagkabata ko sa dimalas nga buhay,
Pasalamat nga ako mapahuway na sa kuri san kaadlawon;
Magikan n’ako, matam-is nga dayo, sangkay ug kalipayan ko,
Magikan n’ako, mga minayuyo; an kamatay an pagpahuway.

Copyright ©2013 Q. Lambino Doroquez [1]

All Rights Reserved
------------------------------
[1] For this translation

***************************

 

post comment | 0 comments
 


Web design by Samar News.com

 Last updated: 03/12/2022